APRC Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas „Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas (AdUp)“

Suaugusiųjų mokytojų kompetencijų tobulinimas

Remiantis Eurostato duomenimis, 80.6% 25–64 metų amžiaus Europos gyventojų nenori dalyvauti mokymuose. Dauguma suaugusiųjų (59.5%) nemano, kad tolesnis mokymasis yra naudingas. Dar didesnį nerimą kelia tai, kad 67% tų, kurie turėjo tokią patirtį (44.8% gyventojų), nenori vėl dalyvauti mokymuose. Trumpalaikė tendencija taip pat atrodo neigiama ir „ET 2020“ etalonas-15% suaugusiųjų, dalyvaujančių mokymosi visą gyvenimą iki 2020 m.-greičiausiai nebuvo pasiektas. Ši suaugusiųjų susidomėjimo ir motyvacijos stoka labai trukdo įgyvendinti ES ir nacionalinę suaugusiųjų mokymosi politiką, kad būtų padidinta prieiga prie kvalifikacijos kėlimo būdų ir neturintys kvalifikacijos suaugusieji galėtų įgyti minimalų raštingumo, skaičiavimo ir skaitmeninės kompetencijos lygį, ir (arba) platesnį įgūdžių, žinių ir kompetencijų rinkinį, svarbų darbo rinkai ir reikalingą aktyviam dalyvavimui visuomenėje.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Pagrindinis „AdUp“ tikslas yra pateikti išsamią suaugusiųjų švietėjų veiklos didaktikos srityje vertinimo sistemą ir atitinkamai ją pagerinti, siekiant pagerinti suaugusiųjų švietimo mokymo kokybę, atsižvelgiant į besimokančiųjų motyvaciją ir įsitraukimą.
Siekdamas savo pagrindinio tikslo, projektas nustato šiuos konkrečius tikslus:
1) numatyti priemones, reikalingas suaugusiųjų švietėjų didaktikos žinių, įgūdžių ir kompetencijų vertinimui pagerinti.
2) stiprinti suaugusiųjų švietėjų veiklą, susijusią su mokinių motyvacija ir įsitraukimu, pasitelkiant projekto mokymo veiklą ir išteklius.
3) dalintis rekomendacijomis, leidžiančiomis suaugusiųjų švietėjams įvertinti ir tobulinti savo kompetencijas didaktikos srityje.

TIKSLINĖS GRUPĖS

Suaugusiųjų švietėjau ir instruktoriai
Vietos valdžios institucijos/bendruomenės, paskirtos institucijos ir ne pelno organizacijos, dalyvaujančios mokymosi visą gyvenimą veiklose
Įstaigos, teikiančios karjeros orientavimą, profesines ir švietimo konsultacijas nepalankioje padėtyje esančioms grupėms
Nacionalinės, Europos švietimo ir socialinės politikos tyrimų institucijos
Suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą teikėjų asociacijos ES ir nacionaliniu lygiu
Nepalankioje padėtyje esančių grupių asociacijos
Kokybės užtikrinimo institucijos
PROJEKTO VEIKLA

Diagnostinė priemonė, skirta įvertinti švietėjų žinias, įgūdžius ir kompetencijas suaugusiųjų švietimo didaktikos srityje (IO1 – pirmasis intelektualinis produktas). Priemonė bus naudinga suaugusiųjų švietėjams:
a) leis suvokti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, susijusias su mokymo ir mokymosi teorija ir praktika.
Dėl to bus galima tiksliai nustatyti, kurias kompetencijos sritis reikia tobulinti ir sudaryti individualų vystymosi planą, kad būtų galima imtis tinkamos mokymosi veiklos.
b) padės įvertinti savo personalą, kadangi diagnostinė priemonė galės būti naudojama planuojant ir keliant savo darbuotojų kvalifikaciją.
Modulinis suaugusiųjų švietimo didaktikos srities žinių, įgūdžių ir kompetencijų tobulinimo kursas, pagrįstas 5-6 mokymosi vienetais (moduliais),
kuriuos galima laikyti kartu su diagnostine priemone (IO1),
siekiant pašalinti nustatytus trūkumus ir pasiekti savęs tobulinimo taikant individualų požiūrį (IO2).
Masinis atviras internetinis kursas (MOOC), kurį internetine forma sudarys „AdUp“ mokymosi vienetai ir kontekstinė mokymo ir vertinimo medžiaga, sukurta IO2,
ir bus pristatyti papildomi MOOC didaktiniai ištekliai, atvirai prieinami visiems besimokantiesiems (IO3).
„AdUp“ naudotojų tinklas, skirtas užtikrinti, kad projekto rezultatai būtų naudojami kaip geriausia suaugusiųjų švietimo praktika, kurią sudarys ši veikla:
a) sertifikato priedo (šablono) sukūrimas, leidžiantis integruoti suaugusiųjų švietimo didaktikos kompetencijas (sutelkti dėmesį į besimokančiųjų motyvaciją ir įsitraukimą) į ES sertifikavimo sistemas,
b) sektoriaus rekomendacijų dokumento parengimas, kuris paveiktų suaugusiųjų švietimo teikėjų požiūrį vertinant ir tobulinant savo didaktikos įgūdžius, ir
c) „Paramos pareiškimo“ sudarymas, sukuriant AdUp naudotojų tinklą (IO4).
5 nacionalinės informacinės dienos (po vieną kiekvienoje partnerystės šalyje), skirtos projekto rezultatams skatinti ir inicijuoti atvirą diskusiją dėl suaugusiųjų švietimo kokybės
ir veiksmingumo didinimo.