DĖMESIO Įmonių vadovai: Renkite projektus pagal šiuos ES finansinius instrumentus!

ES SF PRIEMONĖS MVĮ 2023 m.

Jūsų ilgametis partneris Alytaus verslo konsultacinis centras kviečia rengtis savo įmonių projektus.

Siūlome sudaryti konsultacinę sutartį, pagal kurią gausite projekto rengimo konsultacijas ir informaciją Jūsų įmonės investicijoms, pritraukiant ES SF lėšas.

Susisiekite su mumis dabar ir įgyvendinkite savo projektą sėkmingai ir užtikrintai!

Kontaktinis asmuo:
Algimanta Ščiglinskienė, Alytaus verslo konsultacinio centro direktorė

Tel. numeris: +370 652 81500
El. paštas: direktore@avkc.lt
Adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, Alytus, LT-62137

Šiuo metu galimi Europos Sąjungos finansiniai instrumentai:

 

ES Priemonė

Paraiškų teikimo terminas

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projekto veiklai įgyvendinti

Finansuojamoji dalis

 

1.

„ĮGŪDŽIAI MVĮ“

 

https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai/igudziai-mvi

Iki 2024-02-05    17:00 val.

– 40.000,00 Eur – labai mažoms ir mažoms įmonėms;

– 100.000,00 Eur – vidutinėms įmonėms.

– Iki 70 proc. – kai pareiškėjas registruotas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione ir projektas įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

– Iki 50 proc. – kai pareiškėjas registruotas Sostinės regione ir projektas įgyvendinamas Sostinės regione.

2.

“MVĮ SKAITMENINIMAS”

 

https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai/mvi-skaitmeninimas

Iki 2023-10-30 17:00

 KVIETIMAS PRATĘSTAS

–   50.000,00 Eur

iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų

3.

“ECOINOVACIJOS: APLINKOSAUGINIŲ SPRENDIMŲ FINANSAVIMAS PRAMONĖS MVĮ”

 

https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai/ecoinovacijos-privatus-sektorius

Iki 2023-10-12     17:00 val.

Didžiausia finansavimo lėšų suma yra 80 000 eurų

Mažiausia finansavimo lėšų suma yra 15 000 eurų

Iki 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.:

1.                   AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimui ir sertifikavimui didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 5 000,00 eurų;

2.                   gamybos technologinių auditų atlikimui didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 12 000,00 eurų;

3.                   ekologinio projektavimo veiklai didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 15 000 eurų, kai ekologinis projektavimas taikomas vienam gaminiui arba keliems tos pačios rūšies gaminiams, iki 30 000 eurų, kai ekologinis projektavimas taikomas keliems skirtingiems gaminiams;

4.                   ekologinio ženklinimo ir sertifikavimo veiklai didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 33 000,00 eurų.

3.

“ECOINOVACIJOS: APLINKOSAUGINIŲ SPRENDIMŲ FINANSAVIMAS PRAMONĖS MVĮ”

 

https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai/ecoinovacijos-privatus-sektorius

Iki 2023-10-12     17:00 val.

Didžiausia finansavimo lėšų suma yra 80 000 eurų

Mažiausia finansavimo lėšų suma yra 15 000 eurų

Iki 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.:

1.                   AVS pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimui ir sertifikavimui didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 5 000,00 eurų;

2.                   gamybos technologinių auditų atlikimui didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 12 000,00 eurų;

3.                   ekologinio projektavimo veiklai didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 15 000 eurų, kai ekologinis projektavimas taikomas vienam gaminiui arba keliems tos pačios rūšies gaminiams, iki 30 000 eurų, kai ekologinis projektavimas taikomas keliems skirtingiems gaminiams;

4.                   ekologinio ženklinimo ir sertifikavimo veiklai didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 33 000,00 eurų.

4.

„EXPO GALIMYBĖS“

 

https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai/expo-galimybes-privatus-sektorius

Iki 2023-12-29  17:00 val.

-100 000 Eur

Iki 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų

5.

„ŽALIASIS EKSPERIMENTAS“

 

https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai/zaliasis-eksperimentas-privatus-sektorius

Iki 2024-01-31 17:00 val.

-500 000 Eur

Iki 80 proc. * nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos

taikomiesiems moksliniams tyrimams.

Iki 60 proc. * nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos

eksperimentinei plėtrai;

Iki 85 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų patentavimui ir veikloms, susijusioms su projekto įgyvendinimo metu sukurto produkto parengimu rinkai.

6.

„INVESTICIJOS Į BIOEKONOMIKOS VERSLUS“

 

https://www.nma.lt/uploads/files/dir4622/dir231/dir11/9_0.php

iki 2023 m. lapkričio 30 d

Didžiausia paramos suma: • vienam projektui negali viršyti 5 000 000 Eur; • vienam juridiniam asmeniui ir susijusiems asmenims iki 10 000 000 Eur pagal šią intervencinę priemonę 2023–2027 metų programos laikotarpiui; • juridiniams asmenims, kurie žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomi paramos ribojimai iki 200 000 Eur bei nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – iki 200 000 Eur per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį

Didžiausias paramos intensyvumas:

• didelėms įmonėms – 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės (išskyrus atvejus, kai

pareiškėjas prašo ar sutinka dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo, kuris negali būti mažesnis

kaip 5 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės);

• labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms – 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų

vertės (išskyrus atvejus, kai pareiškėjas prašo ar sutinka dėl mažesnio paramos intensyvumo taikymo,

kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų vertės)

7.

„INOPAŽANGA“

 

https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai/inopazanga

Iki 2023-11-13 17:00 val.

1 200 000,00 Eur

Iki 80 proc. * nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos taikomiesiems moksliniams tyrimams;

Iki 60 proc. * nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos eksperimentinei plėtrai;

Iki 85 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų patentavimui ir veikloms, susijusioms su projekto įgyvendinimo metu sukurto produkto parengimu rinkai.

*Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų:

10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų labai mažoms ir mažoms įmonėms;

iki 15 procentinių punktų padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto i papunktyje nurodytos sąlygos. 

8.

„INOBRANDA“

https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai/inobranda

Iki 2023-11-13 17:00 val.

2 000 000,00 Eur

Iki 80 proc. * nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos taikomiesiems moksliniams tyrimams;

Iki 60 proc. * nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos eksperimentinei plėtrai;

Iki 85 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų patentavimui ir veikloms, susijusioms su projekto įgyvendinimo metu sukurto produkto parengimu rinkai.

*Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų:

10 procentinių punktų vidutinėms įmonėms ir 20 procentinių punktų labai mažoms ir mažoms įmonėms;

iki 15 procentinių punktų padidinama už veiksmingą bendradarbiavimą, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 dalies b punkto i papunktyje nurodytos sąlygos. 

9.

“STARTUOLIŲ DALYVAVIMUI UŽSIENIO ŠALIŲ RENGINIUOSE SKATINTI”

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/318a19e0172f11ee9f7ec2ffce8b47bc

Startuoliai – suprantami taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 2 straipsnio 16 punkte ir atitinkantys Subsidijų Lietuvos startuolių dalyvavimui užsienio šalių renginiuose skatinti skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) II skyriaus reikalavimus.

Iki einamųjų metų lapkričio 17 d.

3000,00  Eur

Bendra didžiausia vienam Pareiškėjui galimų skirti subsidijų suma per vieną kvietimą – 3000 Eur (trys tūkstančiai eurų). Šios bendros sumos neviršijanti suma gali būti skiriama pagal vieną Paraišką vienam renginiui, arba pagal dvi Paraiškas dviem skirtingiems renginiams.

10.

“SKYDŲ GAMYBOS SKATINIMAS”

 

https://2021.esinvesticijos.lt/kvietimai/skydu-gamybos-skatinimas

 

Iki 2023-12-08 15:45

10 000 000.00 Eur

„Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba“ (sekcija C, skyrius 16 pagal EVRK red. 2) „Kitų baldų gamyba“ (sekcija C, skyrius 31, grupė 31.0, klasė 31.09 pagal EVRK red. 2)

Organinių medžiagų gamybinių pajėgumų sukūrimas.

Iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė;

Iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;

Iki 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė.

Susisiekite su mumis dabar ir įgyvendinkite savo projektą sėkmingai ir užtikrintai!

Kontaktinis asmuo:
 Algimanta Ščiglinskienė, Alytaus verslo konsultacinio centro direktorė

Tel. numeris: +370 652 81500
El. paštas: direktore@avkc.lt
Adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, Alytus, LT-62137