Tarptautinis Erasmus+ KA2 programos projektas
“Digital Educational Platform for Soft Skills & Culture of Labour Market”
/”Skaitmeninė švietimo platforma minkštiesiems įgūdžiams ir darbo rinkos kultūrai”/
/DEPS-Skills/

Alytaus verslo konsultacinis centras kviečia dalyvauti tarptautinio projekto “Skaitmeninė švietimo platforma minkštiesiems įgūdžiams ir darbo rinkos kultūrai” veikloje, skirtoje grįžtamosios migracijos, darbo rinkos kultūros ir naujų kompetencijų ugdymo skaitmeninės struktūros švietimo sektoriuje formavime.

Projektas skirtas suaugusiųjų švietimui, darbo rinkos kultūros identitetui, grįžtančios migracijos adaptacijai darbo rinkoje, bei minkštųjų įgūdžių skaitmeniniams mokymams su specialia edukacine platforma kūrimui.
Sėkmė darbo rinkoje priklauso nuo darbuotojų, turinčių tinkamus įgūdžius. COVID-19 pandemija dar labiau padidino poreikį perkvalifikuoti ir tobulinti darbo jėgą, kad ji prisitaikytų prie kintančios aplinkos. Pvz., daugiau nei 90 % dabartinių darbo vietų beveik visuose sektoriuose reikalauja tam tikro lygio skaitmeninių įgūdžių, tačiau 2019 m. tik 56 % suaugusiųjų turėjo pagrindinius skaitmeninius įgūdžius.

MINKŠTI ĮGŪDŽIAI žinomi, kaip bendrieji įgūdžiai arba pagrindiniai įgūdžiai, kurių pageidaujama visose profesijose. Tai apima: kritinį mąstymą, problemų sprendimą, viešą kalbėjimą, komandinį darbą, skaitmeninį raštingumą, lyderystę, profesinį požiūrį, profesinę etiką, karjeros valdymą ir tarpkultūrinį bendravimą.

Projekto veiksmų planas suskirstytas į tris prioritetus:
1. Skaitmeninių technologijų naudojimas MINKŠTŲJŲ ĮGŪDŽIŲ mokymui ir savarankiškam mokymuisi;
2. Skaitmeninių kompetencijų ugdymas, skirtas suaugusiųjų švietimo darbuotojų MINKŠTŲJŲ ĮGŪDŽIŲ tobulinimui;
3. Suaugusiųjų švietimo paslaugų prieinamumas per skaitmeninimą VIRTUALIOJE MOKYMOSI APLINKOJE.
Projekto tikslas:
1. Pritaikyti ir naudoti skaitmenines mokymosi technologijas bei skaitmenines priemones minkštųjų įgūdžių
ugdymui sėkmingai migrantų integracijai į darbo rinką;
2. Tobulinti suaugusiųjų švietimo specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijas, siekiant tobulinti švietimo vadybą neformaliojo švietimo sektoriuje;
3. Teikti naujas suaugusiųjų švietimo paslaugas, sukuriant prieigą virtualioje mokymosi aplinkoje.
Tikslinės grupės:
1. Žemos kvalifikacijos besimokantys suaugusieji /migrantai, jų bendruomenės ir pabėgėliai/, švietimo bendruomenių ir draugijų darbuotojai, dirbantys švietimo sektoriuje;
2. Suaugusiųjų švietėjai, siekiantys užtikrinti lygias lyčių galimybes.
Projekto tikslinė grupė apims besimokančiuosius iš visų projekto partnerių šalių, turinčius pradinį
išsilavinimą arba nebedalyvaujančius švietimo sistemoje ir grįžtančius į pasirinktinas neprofesinio tęstinio
mokymosi formas /formalųjį, neformalųjį ar savaiminį/.
Produktai:
1. “Minkštųjų įgūdžių kultūrinio identiteto integracijai į darbo rinką analizė” (3 kalbomis LT, PL, EN);
2. “Skaitmeninės edukacinės dėžutės”:
1) Emocinis intelektas;
2) Derybos ir verslumo įgūdžiai;
3) Bendravimo įgūdžiai;
4) Profesinė etika;
5) Karjeros valdymas;
6) Laiko valdymas;
7) Skaitmeninis raštingumas;
8) Kritinis mąstymas;
9) Kūrybiškas problemų sprendimas;
10) Kultūrinis intelektas ir komandinis darbas,
kurios apims:

a) Mokymosi /mokymo medžiagą (NOTEBOOKS),
b) IT įrankį, pritaikytą su žaidimo elementais,
c) Įsivertinimo testai.
3. Skaitmeninės “Minkštųjų įgūdžių” ugdymo darbo rinkų kultūroms mokymo programos – 10 vnt. po
40 ak. Val. (3 kalbomis LT, PL, EN).
4. “Skaitmeninis atviras internetinis kursas” – DOOC – 160 ak.val., skirtas ugdyti minkštiesiems gebėjimams: Emocinis intelektas; Derybos ir verslumo įgūdžiai; Bendravimo įgūdžiai; Profesinė etika;
Karjeros valdymas; Laiko valdymas; Skaitmeninis raštingumas; Kritinis mąstymas; Kūrybiškas problemų
sprendimas; Kultūrinis intelektas ir komandinis darbas.
5. “Skaitmeninės švietimo laboratorijos” – 5 forumai organizuojami Lietuvoje, Lenkijoje, Airijoje ir Norvegijoje, skirtos 10-ties minkštųjų kompetencijų ugdymui bei karjeros galimybių plėtojimui ir sklaidai.

Rezultatai:

1. Naujos Suaugusių Švietimo paslaugos regionuose;
2. Patobulintos suaugusiųjų švietėjų kompetencijos teikti skaitmeninio raštingumo ugdymo paslaugas labiau pažeidžiamoms visuomenės grupėms (migrantams, pabėgėliams, atskirtį darbo rinkoje patiriantiems suaugusiems besimokantiesiems);
3. BENDRA SKAITMENINĖ ŠVIETIMO PLATFORMA interneto svetainės (www.deps-skills.eu), veikiančios “MOODLE” aplinkoje, pavidalu, skirta minkštiems įgūdžiams ir darbo rinkos kultūrai gerinti.

Ypatingas dėmesys projekto metu bus skirtas skatinti ir pritraukti bendruomenes iš užsienio, siekiant suprasti kultūrinę įtaką MINKŠTIESIEMS ĮGŪDŽIAMS, sėkmingai prisitaikant darbo rinkose.

Projekto biudžetas: 250 000,00 €

Projekto laikotarpis: 2022-12-31 iki 2025-04-30
Projekto partneriai: Alytaus kolegija (LT), Euroregionas Nemunas (PL), Rogalando Lietuvių Bendrija (NO),
LABAS – Lietuvių asmenų ir bendruomenių Airijoje sąjunga (IRL).

Projekto koordinatorius
Viešoji įstaiga, Alytaus verslo konsultacinis centras                                   Direktorė Algimanta Ščiglinskienė
S.Dariaus ir S.Girėno g. 2, LT-62137, Alytus
+370 652 81500
direktore@avkc.lt
www.avkc.lt
2023-04-21, Alytus, Lietuva

Skaitykite visas DEPS-Skills projekto naujienas ir straipsnius!