Skelbiamas kvietimas 2020 m. VUI (vietinių užimtumo iniciatyvų) projektams

DĖMESIO!

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbia 2020 m. VUI projektų atranką iki KOVO 19 d.

Pasiūlymus dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo gali teikti darbdaviai:

 1. Kurie yra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, nurodyti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme,  kuriuose  mažiau kaip pusę balsų dalininkų susirinkime gali turėti valstybės, savivaldybių institucijos, įstaigos ir valstybės ir savivaldybių įmonės;
 2. Kuriems nėra iškelta bankroto byla, kurie nėra likviduojami, dėl kurių nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
 3. Kurie nėra įsiskolinę savo darbuotojams, neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
 4. Kurie neturi neįvykdytų sutartinių ar teisės aktuose nurodytų įsipareigojimų užimtumo tarnybai;
 5. Kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo neturi galiojančios baudos, paskirtos už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus, ir (ar) administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau negu vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos, laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos pažeidimus;
 6. Kurie turi turėti nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jei toks būtinas darbo vietoms įsteigti ir išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius.

Darbdavys turi būti tiesiogiai atsakingu už projekto vykdymą ir darbo vietų įsteigimą.

JUMS REIKĖS:

 1. leidimų, licencijų, higienos pasų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai, kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus;
 2. dokumentų, patvirtinančių nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu toks būtinas darbo vietoms įsteigti (pritaikyti);
 3. dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį (patalpų remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos, steigiamai darbo vietai reikalingų darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems pagrindimas pagal darbo pobūdį (technologinis darbo proceso aprašymas, kt.), steigiamoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymas);
 4. dokumentų, patvirtinančių paraiškos teikėjo turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui;
 5. ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems;
 6. Aprašo 51.2 papunktyje nurodytą Vienos įmonės deklaraciją.

Žemiau pateiktas kvietimas oficialioje Užimtumo tarnybos svetainėje.